sv

月光下的恶作剧 - Pranks in the Moonlight

21.07.2017
Exhibition poster
Exhibition poster

Text av Love Jönsson, curator, skribent. Publicerad på CAFA Art Museums website som introduktion till 月光下的恶作剧 - Pranks in The Moonlight, Torsten Jurells soloutställning hösten 2017

Torsten Jurell förvandlar gärna de rum han ställer ut i till suggestiva platser. I utställningen "Narrstreck i månsken" tycks en kringresande teater ha anlänt till museet. Fraktlådorna är uppackade och rekvisitan utplacerad i ett dunkelt rum. Aktörerna står redo och åskådarna kan inta sina platser. Eller har föreställningen redan börjat? Utställningens titel är flerbottnad och skapar osäkerhet. Ett narrstreck är ett gyckel, ett spratt eller skämt. Månljuset är det bleka nattljus som belyser Jorden på ett annat sätt än solens direkta strålar. "I månskenet blir allt tvetydigt, vilket inte betyder att det blir mindre sant", som Torsten Jurell själv uttrycker det.

Teatern blir i Torsten Jurells hand en metafor för världen. Teatern - och världen - framträder som ett komplext system där platser, gestalter och händelser är intimt förbundna med varandra. I utställningen ser vi hur maskinerier sätts igång, figurer interagerar och bildserier knyts samman genom återkommande motiv. Samtidigt är sammanhangen inte alltid uppenbara. Hänvisningar till historia och litteratur kopplas ihop med referenser till dagens samhällsdebatt och populärkultur på ett sätt som undflyr enkla tolkningar. Verken är utförda i en rad olika tekniker och material som keramik, brons, måleri, grafik, foto och video. Mångfalden av tekniker och sättet de kombineras på understryker konstnärens strävan efter att vara i rörelse och söka sig nya vägar. Också genom att ibland omarbeta befintliga verk inför kommande utställningar poängterar Torsten Jurell att verkens innebörder hela tiden är under förhandling.

Ett centralt tema för Torsten Jurell under hans fyra decennier som yrkesverksam konstnär har varit den mänskliga gestalten som bärare av berättelser. Vid tiden för hans studieår vid Valands konsthögskola i Göteborg 1971-1976 färgades det lokala konstlivet starkt av ett socialrealistiskt bildspråk med motiv som fokuserade på utsatta samhällsgrupper. I denna tradition finns en klangbotten till delar av Torsten Jurells bildvärld, men hans konstnärliga uttryck har på ett påtagligt vis följt mer infallsrika och oförutsägbara vägar. I regel lägger han tonvikten vid det expressiva snarare än det realistiska. Han har varit mindre intresserad av att avporträttera modeller än att skapa fiktiva och tvetydiga gestalter som rör sig mellan verklighet, saga och myt.

Torsten Jurells bruk av teatern som motiv i sina stora utställningar de senaste åren har fördjupat hans mångåriga utforskande av den mänskliga gestalten som aktör i ett pågående skeende. Genom att låta teatern fundera som ett sammanhållande kitt i utställningarna drar han också trådar tillbaka till sin tidiga konstnärliga verksamhet under 1970- och 80-talen. Under sin studietid arbetade han periodvis som dekormålare och kom som ung konstnär att utföra scenografier åt både institutionsteatrar och fria teatergrupper.

Under 2000-talet har Torsten Jurell delat sin tid mellan sitt hemland Sverige och Kina. Till en början arbetade han i ateljékollektivet Suojiacun i Beijings utkanter 2007-2009 men har sedan 2011 varit verksam i Jingdezhen. Utställningen på CAFA Art Museum, som är den hittills största presentationen av hans arbete i Kina, bygger vidare på uppmärksammande utställningar i Sverige och Europa under de senaste åren. Den mekaniska marionetteater som utgör utställningens centralpunkt har tidigare ingått i konstnärens separatutställningar på Röhsska museet i Göteborg (2014-15) och Scenkonstmuseet i Stockholm (2016). Den visades också i den stora internationella grupputställningen "Ready for the Stage Act I" på Arp Museum Bahnhof Rolandseck i Tyskland (2016-17), en utställning som uppmärksammade 100-årsminnet av dada-rörelsens födelse.

Love Jönsson

Independent curator, formerly a curator at the Röhsska Museum (2011-2017)